pve运行arm虚拟机

pve运行arm虚拟机

https://zhuanlan.zhihu.com/p/620969622

https://superuser.com/questions/980202/cant-call-grubx64-efi-using-startup-nsh-in-efi

0%